Polski Svalbardzki Program Śnieżny – ruszają prace

W dniach 14-15. października 2015 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, odbyło się seminarium inicjujące ‘Polski Svalbardzki Program Śnieżny‚.

W Program zaangażowana jest liczna i ciągle rosnąca grupa uczonych reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz dziedziny. Koordynatorami są prof. dr hab. Krzysztof Migała (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Mariusz Grabiec (Uniwersytet Śląski).

Ideę Programu prof. Migała zaprezentował podczas konferencji 1st Central European Polar Meeting (10-13 listopada 2015, Wiedeń), gdzie została przyjęta z dużym zainteresowaniem (link do prezentacji).

Merytoryczne podstawy dla Programu pochodzą, obok długoletniego doświadczenia polskich badaczy, z licznych projektów, konferencji i warsztatów, w tym:

 • ICARP III, gdzie badania pokrywy śnieżnej uznano za jeden z priorytetów
 • dyskusje i konsultacje podczas ASSW 2015 w Toyamie
 • workshop „Changes in snow/ice and pollutants and their effects on terrestrial ecosystems” (Svalbard Science Forum) – Priorities and recommendations for cooperation on Svalbard. three fields of science snow/ice, ecology and pollutants), linkages between them and common ground for possible joint projects and collaboration in the future – Oslo, 2012
 • workshop  „Arctic snow cover changes and their consequences” (cross-disciplinary workshop developing targets and objectives, Terry Callaghan, IASC-INTERACT-CliC- AMAP GEO) – roadmap for ICARPIII – Kopenhaga, 2014
 • workshop „Taking the next step in Svalbard snow science (Svalbard Science Forum) – multidisciplinary key topics, Chemistry – Biology (microbiology), Atmosphere-Chemistry; Snow physic-Glaciology – Sosnowiec, 2015

Główne cele programu to:

 • Wykorzystanie potencjału poprzez integrację polskiej aktywności na Svalbardzie
 • Ocena stanu środowiska polarnego oraz analiza przebiegu procesów z (jednoczesnym) wykorzystaniem metod fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych, przestrzennych (teledetekcyjnych +GIS) – synergia;
 • Zdefiniowanie roli śniegu w funkcjonowaniu współczesnego środowiska polarnego poprzez wskazanie sprzężeń zwrotnych w pozostałymi elementami środowiska;
 • Stwierdzenie podobieństw i różnic cech pokrywy śnieżnej w różnych warunkach środowiskowych Svalbardu, jako podstawa poszukiwania prawidłowości rozkładu oraz zróżnicowania, a także znaczenia środowiskowego, także dla przyrody ożywionej;
 • Określenie reakcji poszczególnych cech pokrywy śnieżnej na zmiany środowiskowe (klimatyczne, oceaniczne, biologiczne, zanieczyszczenia);
 • Adaptacja i rozwój nowych metod badawczych niestosowanych dotąd w badaniach śniegu;

Korzyści wynikające z realizacji programu:
1) Pełniejsze wykorzystanie potencjału polskiej aktywności na Spitsbergenie, cechującej się szerokim zasięgiem przestrzennym oraz merytorycznym
2) Dostęp do danych z szerokiej sieci stanowisk reprezentatywnych dla różnych regionów i typów podłoża pozyskanych synchronicznie za pomocą jednolitych metod
3) Działalność w różnych regionach Svalbardu daje możliwość pozyskania unikatowego materiału do kalibracji, walidacji danych teledetekcyjnych oraz modeli środowiskowych
4) Badania będą wpisywały się w zintegrowany europejski monitoring
5) Wspólna baza danych – wspólne opracowanie – wspólne publikacje
6) Współkorzystanie z aparatury i infrastruktury badawczej dla wspólnych projektów badawczych
7) Otwarcie programu na integrowanie krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych w zakresie badań śniegu oraz wszystkich aspektów środowiska warunkowanych cechami pokrywy śnieżnej na Svalbardzie

Comments are closed.