Polskie organizacje i instytucje wokół badań polarnych:

Centrum Badań Polarnych PAN

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk zrzesza gremium uczonych prowadzących badania dotyczące obszarów polarnych Ziemi. Członkowie KBP reprezentują wiele dyscyplin naukowych i ponad 20 instytucji naukowych w Polsce. Komitet działa na rzecz konsolidacji i koordynacji działań środowiska naukowego badaczy polarnych w Polsce, między innymi poprzez wydawanie czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym Polish Polar Research; nominowanie polskich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych wspierających badania polarne; inicjowanie i wspieranie interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz współpracy z administracją państwową i sektorem gospodarczym; wspomaganie rozwoju polskiej infrastruktury badawczej w obszarach polarnych; organizację i wspieranie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych. 

Więcej informacji: http://www.kbp.pan.pl/

Centrum Studiów Polarnych tworzą Uniwersytet Śląski (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN oraz Instytut Oceanologii PAN. W latach 2014-2018 CSP było laureatem grantu MNiSW dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW). Zakres działań Centrum to w szczególności: interdyscyplinarne badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki lodowców uchodzących do morza, pokrywy śnieżnej i hydrologii lodowców, w kooperacji z partnerami zagranicznymi; szerokie wykorzystanie metod teledetekcji, geodezji oraz GIS w badaniach środowiskowych; szkolenie młodych kadr naukowych w skali krajowej i międzynarodowej (w tym unikatowy program polarnych studiów interdyscyplinarnych, połączony z motywującym systemem stypendialnym, w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych oraz Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej); rozwój systemu przekazywania, gromadzenia i udostępniania obserwacyjnych danych środowiskowych z obszarów polarnych w kooperacji krajowej i międzynarodowej.

Obecnie CSP zaangażowane jest we współtworzenie europejskiego polarnego biura koordynacyjnego – European Polar Coordination Office (EPCO) – projekt EU-PolarNet 2, w ramach programu EU Horyzont 2020.

Więcej informacji: https://www.polarknow.us.edu.pl/

Centrum Badań Polarnych UMK

 

Centrum Badań Polarnych działa na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zadania to: działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna oraz organizatorska w zakresie badań naukowych w regionach polarnych i obszarach współcześnie zlodowaconych; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i działań edukacyjnych; stworzenie warunków do pozyskiwania interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z regionami polarnymi; promocja wiedzy o regionach polarnych.

Centrum realizuje swoje zadania poprzez badania naukowe, wyprawy naukowe, projekty badawcze, wykłady, odczyty, prelekcje, spotkania, stypendia, wizyty, konferencje i publikacje naukowe.

Więcej informacji: https://www.geo.umk.pl/cbp/

Polar Task Force to grupa robocza do spraw polarnych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, utworzona decyzją ministra spraw zagranicznych w roku 2011, która działa w celu koordynowania i pogłębiania międzyresortowej współpracy w sprawach polarnych. W jej skład wchodzą przedstawiciele MSZ, innych zainteresowanych resortów (w tym nauki, środowiska) oraz eksperci z instytucji i organizacji naukowych, w tym Polskiego Konsorcjum Polarnego. Członkowie Polar Task Force mają duże zasługi m. in. dla opracowania i sfinalizowania dokumentu Polskiej Polityki Polarnej

Więcej informacji: https://twitter.com/polartaskforce

Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego powstał w 1974 r. jako stowarzyszenie skupiające uczestników ekspedycji polarnych arktycznych i antarktycznych, z inicjatywy Profesora Alfreda Jahna, światowej sławy uczonego, wytrawnego znawcy i badacza Arktyki, który tak ujął zadania Klubu:

„Klub Polarny skupił badaczy, uczestników wypraw i ludzi związanych różną formą współpracy w poznaniu świata polarnego, (…) dał im pełne poczucie społeczne i moralne, dał im możliwość prezentowania wyników badań w słowie mówionym i drukowanym, dał im przede wszystkim możliwość utrzymywania wzajemnych kontaktów między sobą i z przedstawicielami różnych krajów”.

Więcej informacji: http://www.klubpolarny.pl/

Projects