Nie “JAK”, ale “Z KIM”  – czyli o nauce współpracy i współpracy w nauce 

WARSZTATY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 
8 czerwca 2016, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Lublin 

PARTNERZY:

                        

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 • 28 uczestników reprezentujących różne ośrodki, dyscypliny badawcze oraz etapy kariery naukowej.
 • Pierwszą część warsztatów, poświęconą roli interdyscyplinarności w naukach polarnych prowadzili dr Bartłomiej Luks (Instytut Geofizyki PAN) i dr Michał Łuszczuk (Wydział Politologii UMCS), z pomocą organizatorów – dr Mai Lisowskiej (Polskie Konsorcjum Polarne / Centrum Studiów Polarnych, UŚ) oraz mgr Marty Bystrowskiej (Centrum Studiów Polarnych, UŚ). Pierwszym wyzwaniem, jakiemu uczestnicy mieli stawić czoła, było… awaryjne lądowanie statku kosmicznego na Księżycu!
 • Następnie, młodsi stażem uczestnicy mieli możliwość poznać w praktyce proces opracowywania interdyscyplinarnych koncepcji badań.
 • Uczestnicy, posiadający już pewne doświadczenie w zakresie projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych, dyskutowali natomiast własne pomysły i propozycje dotyczące ogólnopolskich działań w zakresie nauk polarnych oraz współpracy międzydyscyplinarnej i między nauką a światem gospodarki i polityki.
 • Druga część warsztatów, zatytułowana: „Psychologiczne extreme”, czyli co w nas pęka, gdy lód pod stopami?, poświęcona została roli psychiki i czynników grupowych w adaptacji do pracy w warunkach ekstremalnych. Prowadziła ją dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii UŚ.
 • Uczestnicy wzięli następnie udział w sesji informacyjnej Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), dotyczącej programów stypendialnych i nagród SCAR, w tym nagrody Tinker-Muse Prize for Science and Policy in Antarctica oraz SCAR Fellowship Programme.

Składamy serdeczne podziękowania Partnerom za wsparcie finansowe oraz logistyczne, bez którego organizacja tego wydarzenia byłaby niemożliwa. Jesteśmy ogromnie wdzięczni prowadzącym za poświęcony czas i chęć dzielenia się doświadczeniem z młodszymi kolegami. Last but not east: gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach APECS Polska!

Drodzy Uczestnicy,

aby warsztaty były jak najbardziej owocne, chcielibyśmy ‘podrzucić’ kilka haseł do zastanowienia się. Będą one punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

 • Co jest największym nierozwiązanym problemem Twojej dyscypliny?
 • Jakich brakuje Ci narzędzi, żeby zacząć robić w nauce to, co uważasz za ważne, pożyteczne i ciekawe?
 • Z kim chciałbyś współpracować, żeby pchnąć swoje badania ku Wielkiej Nauce? I jakie masz pomysły, żeby to zrobić? 
 • Jakie znasz publikacje dotyczące projektów, które z powodzeniem łączyły różne obszary badań

 

Do zobaczenia wkrótce w Lublinie!

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin Sala 301D, 3 piętro

11.00-14.00 – sesja I

Prowadzący: dr Bartłomiej Luks, Instytut Geofizyki PAN; dr Michał Łuszczuk, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Mateusz Strzelecki, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski Zagadnienia:

 • Samotny geniusz vs genialny zespół – czy nauka jest grą zespołową?
 • W poszukiwaniu wspólnego mianownika – czy polarystyka jest

interdyscyplinarna?

14.00-14.30 – obiad

 14.30-16.00 – sesja II

Prowadząca: dr Agnieszka Skorupa, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski Zagadnienia:

 • „Psychologiczne extreme”, czyli co w nas pęka, gdy lód pod stopami? Rola psychiki i czynników grupowych w adaptacji do pracy w warunkach ekstremalnych.

UCZESTNICY

Piotr Bartmiński, Wydział Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Karolina Chyla, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Obszar badań

Rywalizacja o Arktykę jako instrument budowania pozycji na arenie międzynarodowej.

Projekty

Ubiegam się o grant wewnętrzny na WNS na Uniwersytecie Wrocławskim.

Katarzyna Cielecka, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obszar badań

Klimatologia i Meteorologia. Realizuję badania dotyczące uwarunkowań oraz zmienności wieloletniej rodzajów opadów na obszarze Arktyki w świetle współczesnych zmian klimatu. Do moich zainteresowań badawczych należą m.in. zmiany klimatyczne obszaru Arktyki oraz wpływ opadów atmosferycznych na środowisko (głównie Arktyki ale nie tylko).

Projekty badawcze

Do tej pory nie brałam udziału w żadnym projekcie naukowym, obecnie również żadnego nie realizuję. Jednak w najbliższym czasie planuję aplikować o grant.

Piotr Dałek, Instytut Budownictwa Wodnego, Polska Akademia Nauk, Gdańsk
Wojciech Dobiński, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Obszar badań

Permafrost

Projekty badawcze

http://www.kg.wnoz.us.edu.pl/pracownicy/dr-hab-wojciech-dobinski/

Aleksander Dominiczak, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obszar badań

Geologia morza regionów polarnych, sedymentologia i geomorfologia glacjalna, interpretacja sejsmiczna, geochemia osadów, fiordy, hydraty metanu

Projekty badawcze

Wykonawca w projekcie Sonata Bis: Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji osadów i pogrzebania węgla organicznego w fiordach subpolarnych.

Laura Downar-Zapolska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
Michał Dziembowski, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Oskar Głowacki, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk
Anna Godlewska, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar badań

Geomorfologia glacjalna, paleogeografia czwartorzędu tematyka badań: dynamika stref marginalnych lądolodów plejstoceńskich, procesy depozycyjne osadów glacjalnych, formy rzeźby glacjalnej.

Projekty badawcze

Wykonawca w Projekcie MNiSW nr 306198739 “”Klimatyczne cykle środkowego Plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej okolic Łukowa (Polska E)””; zamiar zgłoszenia tzw. Małego Grantu z Funduszu Wyszehradzkiego oraz projektu SONATA.

Tomasz Gonet, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Obszar badań

moje zainteresowania oscylują wokół magnetyzmu środowiska, czyli wykorzystania własności magnetycznych gleb/osadów/pyłów w badaniach środowiska. Badania, które prowadzę, dotyczą oceny wpływu PSP Hornsund na środowiska z wykorzystaniem własności magnetycznych gleb. Jest to moja praca magisterska (realizowana na Wydziale Geologii UW i w IGF PAN)

Projekty badawcze

Uczestniczę w projekcie wewnętrznym IGF (dla młodych naukowców).

Tomasz Grajewski, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katarzyna Grudzińska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
Anna Iglikowska, Zakład Ekologii Morza, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk

Obszar badań, projekty badawcze

Obecnie pracuję w projekcie polsko-norweskim POLNOR, w którym badamy wpływ postępującego zakwaszenia wód Arktyki na proces kalcyfikacji u bezkręgowców morskich. Jednym z zadań projektu POLNOR jest utworzenie modelu hydrodynamicznego wód Arktyki, który pozwoli na przewidzenie przyszłych zmian odnośnie wysycenia wody węglanami oraz pH, a także przyszłego rozmieszczenie bezkręgowców kalcyfikujących. W ten sposób zamierzamy ustalić listę gatunków szczególnie zagrożonych w obliczu zmian biochemicznych wód morskich. Moja rola w projekcie koncentruje się wokół badań mineralogicznych (XRD) i analizy pierwiastków szkieletowych i śladowych (ICP-AES, ICP-MS) w szkieletach badanych organizmów.

Katarzyna Jankowska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
Marek Wojciech Jaskólski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

Obszar badań

Interakcja czlowieka ze srodowiskiem na obszarach Arktycznych; Zarzadzanie oraz planowanie w strefie przybrzeznej; Wybrzeza zmarzlionowe; Wplyw ocieplenia arktyki na infastrukture osadnicza obszarow arktycznych.

Projekty badawcze

“Assessment of impact of coastal hazards on scientific and community infrastructure in polar regions using remote sensing, geoinformation and new    geomorphological mapping methods, pod kierownictwem dr Mateusza Strzeleckiego; POROCO Mechanisms controlling the evolution and geomorphology of rocky coasts in polar climates, pod kierownictwem dr Mateusza  Strzeleckiego; Coastal Permafrost Erosion, Organic Carbon and Nutrient Release to the Arctic Nearshore Zone (COPER) pod kierownictwem prof . dr Huguesa Lantuita.

Bartłomiej Jerzak, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Obszar badań

Jestem biologiem morza i zajmuję się fito- i zooplanktonem Oceanu Południowego, ze szczególnym uwzględnieniem okrzemek i roślinożernych widłonogów. Spędziłem też rok na Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego jako obserwator ekologiczny i morski.

Projekty badawcze

Obecnie jestem kierownikiem grantu wydziałowego (Wydział Oceanografii i Geografii UG).

Paula Kacprzak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Obszar badań

Zooplankton rejonów polarnych ze szczególnym uwzględnieniem ślimaków pelagicznych (Pteropoda). Obecnie rozpoczęłam badania nad sezonową i międzyletnią zmiennością zooplanktonu pochodzącego z pułapek sedymentacyjnych umieszczonych w arktycznych fiordach.

Projekty badawcze

Prace nad tym projektem realizuję w ramach grantu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Daniel Kępski, Centrum Studiów Polarnych, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Obszar badań

Tematem mojego doktoratu jest rozkład przestrzenny pokrywy śnieżnej w okolicy Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie i jego powiązaniami z topografią i pokryciem terenu. W związku z tym zainteresowania naukowe to szeroko pojęte badania śnieżne, metamorfizm śniegu itd. Poza tym jestem po studiach meteorologiczno-klimatologicznych, więc przy badaniach pokrywy śnieżnej dużą uwagę zwracam na kontekst meteorologiczny.

Projekty badawcze

Aktualnie jestem kierownikiem projektu nr 257119/E10 w ramach Arctic Field Grant pt: “Evolution of spatial variability and physico-chemical properties of snow on coastal tundra of Hornsund fjord during the Spring, RIS-ID 10450”

Małgorzata Korczak-Abshire, Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Klaudia Kosek, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Obszar badań

Dziedzina: chemia analityczna, chemia środowiska. Tematyka realizowanych badań:Ocena stopnia zanieczyszczenia wód Arktyki Europejskiej i jego wpływu na występowanie wybranych grup mikroorganizmów. Zainteresowania badawcze: transport zanieczyszczeń na duże odległości, wpływ zanieczyszczeń na występowanie mikroorganizmów na terenach Arktyki.

Małgorzata Kucharska, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk, Sopot
Damian Kula, Wdział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Monika A. Kusiak, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Obszar badań

początki Ziemi, obszary polarne (Antarktyda, Labrador), geochronologia, geochemia izotopów, minerały akcesorayczne

Projekty badawcze

http://www.ing.pan.pl/str_prac/Kusiak_M/Kusiak.htm

Agnieszka Joanna Legutko, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Sara Lehmann, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Agata Lubowicka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Elżbieta Łepkowska (Majchrowska), Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Studiów Polarnych, Polskie Konsorcjum Polarne

Obszar badań

Hydrologia obszarów polarnych (hydroglacjologia); Geograficzne Systemy Informacyjne (GIS); lotniczy oraz naziemny skaning laserowy.

Projekty badawcze

 • Międzynarodowy projekt IPY GLACIODYN nr IPY269/2006 (finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wykonawca;
 • Arctic Field Grant – Project “Research in Svalbard”: RiS ID 5873, Research Council of Norway. Relationship between biogeochemical processes in polythermal glaciers based on hydrochemistry [01.07.2010-30.01.2013]; Główny Wykonawca;
 • Arctic Field Grant – Project “Research in Svalbard”: RiS ID 4206, Research Council of Norway. The compound model of chemical denudation in the polythermal basin of Werenskioldbreen (Svalbard Archipelago) [01.07.2010-30.01.2013]; Główny Wykonawca;
 • Arctic Field Grant – Project “Research in Svalbard” RiS ID 6205, Research Council of Norway. Hydrochemistry and subglacial drainage pattern of the polythermal glacier Werenskioldbreen (SW Svalbard) [1.05.2013-30.10.2013]; Główny Wykonawca;
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN) nr N N306 792040. Complex model of chemical processes in High Arctic glacier. Wykonawca;
 • Projekt własny “Model bilansu wodnego oraz bilansu transportu materiału mineralnego ze zlodowaconej zlewni spitsbergeńskiej.” (2012-2013) – finansowanie ze środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WNoZ UŚ; Kierownik;
 • Projekt własny “Detekcja zmian delty Rzeki Lodowcowej (Spitsbergen)” (2014-obecnie) – finansowanie ze środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich WNoZ UŚ; Kierownik.
Aneta Łuczkiewicz, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska
Aneta Majda, Instytut Paleobiologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Dawid Majewski, Instytut Budownictwa Wodnego, Polska Akademia Nauk, Gdańsk
Jerzy Nawrocki, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy
Marcin Nowak, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Barbara Oleszczuk, Instytut Oceanologii, Polska Akademia Nauk, Sopot

Obszar badań

Obecnie jestem doktorantką w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Moja preferowana tematyka badawcza dotyczy badania bioróżnorodności i funkcjonowania fauny bentosowej w gradiencie głębokościowym i lodowym w rejonie Arktyki europejskiej. Interesuję się zmianą klimatu i jej wpływem na ekosystem Arktyki.

Aneta Pacyna, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Obszar badań

Moje zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół wpływu zanieczyszczeń na avifaunę Arktyki i możliwości wykorzystania piór w celach biomonitoringu, głównie zajmuję się oznaczaniem śladowych ilości zanieczyszczeń (metali ciężkich oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych) w próbkach pobranych od ptaków arktycznych.

Łukasz Pawłowski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski

Obszar badań

Jestem na pierwszym roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Realizuję pracę pt. “Znaczenie równi pływowych, jezior proglacjalnych i stożków aluwialnych w rozwoju arktycznej kaskady osadowej”, pod opieką dr hab. Mariusza Szymanowskiego. Prowadzę szeroko zakrojoną współprace z dr Mateuszem Strzeleckim, z którym wspólnie prowadzimy badania. Moimi zainteresowaniami naukowymi są procesy oraz dynamika zmian strefy wybrzeża w obszarach arktycznych. Dodatkowo staram się wykorzystywać do wszelkich badań, analizy w środowisku GIS oraz zdjęcia lotnicze.

Projekty badawcze

Brałem (biorę) udział w następujących projektach naukowych: 1. „Assessment of impact of coastal hazards on scientific and community infrastructure in polar regions using remote sensing, geoinformation and new geomorphological mapping methods “ realizowanego w ramach programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,   współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownik projektu: dr Mateusz Strzelecki. (projekt zakończony). 2. „POROCO – Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych“,. Kierownik projektu: dr Mateusz Strzelecki, Spitsbergen (termin realizacji – 08.2014-09.2017). Dodatkowo, współpracuję z dr hab. Piotrem Zagórskim i byłem uczestnikiem dwóch wypraw polarnych UMCS.

Mam zamiar składać aplikację w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki w grudniu 2016r.

Julian Podgórski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Anna Sałacińska, Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Katarzyna Stachniak, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karolina Stanisławska, Finnish Meteorological Institute, Helsinki, Finland
Joanna Sziło, Centrum Studiów Polarnych, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Małgorzata Szopińska, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Justyna Wawrzynek, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Paulina Wietrzyk, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obszar badań

W ramach pracy doktorskiej zajmuje się sukcesją pierwotną roślinności na przedpolach lodowców Arktyki ze szczególnym uwzględnieniem organizmów kryptogamicznych (porostów i mszaków).

Projekty badawcze

Obecnie aplikuję do NCN o grant PRELUDIUM

Agnieszka Wochna, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Kacper Wojtysiak, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Beata Żuraw, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

PROWADZĄCY

Bartłomiej Luks, Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Adiunkt w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instyututu Geofizyki PAN. Wielokrotny uczestnik ekspedycji badawczych na Spitsbergen i do Antarktyki. Wykonawca i kierownik w projektach  Narodowego Centrum Nauki i Research Council of Norway (Svalbard Startegic Grant). W swojej pracy naukowej zajmuje się różnymi aspektami pokrywy śnieżnej w środowisku polarnym i górskim.
Michał Łuszczuk, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Michał Łuszczuk, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Brał udział w multidyscyplinarnym unijnym projekcie pilotażowym EU Arctic Information Centre (http://www.arcticinfo.eu/en/), w latach 2012-2015 realizował własny grant NCN – Fuga 1 nt. stosunków międzynarodowych w Arktyce, zaś na przełomie 2015/2016 jako stypendysta Komisji Fulbrighta prowadził badania w USA. Jako członek Social&Human Working Group jest zaangażowany w przygotowywanie projektów tzw. cross-cutting projects w ramach IASC. Wspiera rozwój polskiej polityki arktycznej, m.in. jako współautor opracowania pt. Cele i narzędzia polskiej polityki arktycznej (dostępna na stronie MSZ: http://msz.gov.pl/resource/27f33ed1-0a23-4e78-ad77-93dca82d34dd:JCR). Zainteresowania naukowe: instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w Arktyce; zarządzanie bezpieczeństwem w Arktyce; dyplomacja naukowa.
Agnieszka Skorupa, Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski
Mateusz Strzelecki, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski
Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, ukończył doktorat (2013) na Wydziale Geografii elitarnego Uniwersytetu w Durham (Wielka Brytania) pod opieką prof. Antonego Long’a oraz dr Jerry’ego Lloyd’a. Stypendysta DAAD (staż na AWI w Poczdamie) oraz Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych (staż na UNIS). Pierwszy geomorfolog i przedstawiciel nauk polarnych nagrodzony stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia, krajowym stażempodoktorskim FUGA finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki oraz laureat konkursu HOMING PLUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczestnik ponad 20 wypraw naukowych na Spitsbergen, Islandię, Grenlandię oraz Wyspę Króla Jerzego. W swojej pracy naukowej bada mechanizmy kontrolujące rozwój wybrzeży wregionach zimnych oraz paraglacjalną transformację krajobrazu polarnego.
 

ORGANIZATORZY

Marta Bystrowska, Centrum Studiów Polarnych, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kamila Jarosz, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Obszar badań

Uwarunkowanie zmian zachodnich wybrzeży akumulacyjnych fiordu Recherche (Spitsbergen) w latach 2005-2016 oraz ich prognoza (w tym momencie 4 rok studiów).

Maja Lisowska, Polskie Konsorcjum Polarne / Centrum Studiów Polarnych, Uniwersytet Sląski
Prowadzę sekretariat Polskiego Konsorcjum Polarnego oraz pracuję dla sekretariatu International Arctic Science Committee (IASC) jako koordynator IASC Fellowship Program. Z wykształcenia jestem botanikiem, w latach 2011-2013 pracowałam w Instytucie Botaniki UJ. Polarne zainteresowania badawcze: roślinność tundry arktycznej, zwłaszcza porosty – przemiany w obliczu zmian klimatu, sukcesja pierwotna na przedpolach lodowców, przystosowania do ekstremalnych warunków. http://sites.google.com/site/lisowskamajam/